...

Natuurwerk

Moeras gebieden deels verlaagd zodat er weer echte rietvelden komen. Ook hebben we stobben weg gefreesd.

Een mooi stukje natuur werk!

dappr.gemaakt
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.